Cesta s lávkou k hradu Veveří 

úprava silnice a nová lesní cesta

napojení lesní cesty na lávku pro pěší

zastřešená část lávky nad Veverkou

celkový pohled na lávku

 

objednatel:

Národní památkový ústav, Lesy České republiky

datum zpracování PD:

územní řízení 2005, stavební povolení 2006

stupeň PD:

studie, dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení

realizace:

1/07 - 7/07

„Dopravní napojení hradu Veveří“ 

urbanistické a architektonické řešení stavby

Zástavba vychází z územně plánovací podkladů. Územně plánovacím podkladem pro zpracování dokumentace k územnímu řízení „Dopravní napojení hradu Veveří“ bylo Souborné stanovisko k urbanistické studii „Okolí hradu Veveří“  ze dne 28.6.2004. Zadavatelem studie byl OÚPR MMB, zpracovatelem AAA STUDIO, s.r.o.

Navrhované pěší propojení hradu Veveří od nové lávky přes přehradní nádrž je koncipováno tak, aby na jedné straně umožnilo komfortní přístup všech kategorií návštěvníků na hrad s hlavním důrazem na jejich bezpečnost, na druhé straně, aby tato cesta byla již sama o sobě pro návštěvníky hodnotným emocionálním zážitkem.

DUR uvažovala s budoucím částečným zasypáním zátoky a vytvořením místa pro odpočinek organizovaného kolem rekonstruované studánky. Z důvodu nevyjasněnosti investiční  a časové návaznosti  realizace tohoto záměru bylo nutné snížit  niveletu lesní cesty u studánky za cenu zvětšení podélného sklonu v tomto úseku cesty

Cesta na hrad pokračuje po dřevěném mostu, z lepených vazníků, průchozí šířky dvou metrů a délce 83 metry. Jedná se o dřevěný most o pěti polích s pochůzím dřevěným roštem. Dvě krajní pole, navazujícím na tvarové řešení pěší cesty, jsou v mírném radiusu. Nosné boční trámy mají výšku 1,3metrů a šířku 20cm. Na ně jsou kotvena dvě dřevěná zábradelní madla. Je navrženo rozšíření středního pole o dvě zastřešené odpočinkové pásy.  Z tohoto prostoru je možné sledovat tok Veverky a hrad tyčící se nad skalním masivem, pro některé také provoz na protilehlé komunikaci. 

Na most navazuje lesní cesta šířky 3metry s mlatovým povrchem. Podélný sklon cesty nepřekračuje 6%. V délce 9metrů, v souběhu se  silnicí, je násyp cesty zpevněn gabionovou stěnou se zábradlím výšky 1,3metry. Trasa navrhované lesní cesty navazuje a obchází ve výhodnějších sklonových parametrech historickou pěší cestu na skalní hřeben po kterém se lze dostat až k Prachové a Hranolové věži hradu.

Cesta se dále dostává do prostoro bývalého anglického parku, který obchází na úpatí podhradních svahů, s možnými vazbami na řadu historických pěších cest . Na konci úseku se navazuje na jižní přístupovou komunikaci k hradu.

 

architektonický návrh, koordinace:   Ing. arch. Oldřich Prokeš
projektant lesní cesty:   Juraj Michalík                                                              projektant lávky pro pěší:   Dopravoprojekt Ostrava, Ing. Martina Papeschová

                        


   

Upozornění!

Z důvodu malého využívání jsme odpojili pevnou linku s tel. číslem (541217906), prosím používejte mobilní čísla.  


 

 

Ubytovna Stará škola, Dolní Morava

prosinec 2013 

Kompletní rekonstrukce objektu bývalé školy na ubytovnu pro zaměstnance resortu Sněžník a.s.

dm_skola_m 

 

Státní zámek Lednice

září 2013 

Projekt obnovy historických podzemních štol pod národní kulturní památkou - státním zámkem v Lednici

 

Chata Terezka, Dolní Morava

 

leden 2012

 v prokliku vetsi foto

celkový pohled

V prosinci 2011 dokončena dvouletá práce od studie po územní a stavební řízení, přes dokumentaci pro výběr zhotovitele, prováděcí dokumentaci a autorský dohled na rekonstrukci budovy bývalého statku na ubytovací zařízení pro cca 100 osob a pro technické zázemí (garáže rolby,...) areálu Sněžník na Dolní Moravě

 

Muzeum loutek divadla Radost v Brně 

červen 2011

Dokončení III. etapy rekonstrukce a dostavby Divadla Radost v Brně

lod1_mala 

pohled z ulice Cejl

lod2_mala
 
interiér muzea

 

Bytový dům Kamenná, Brno

červen 2011

Dokončení bytového domu na úzké a svažité parcele pod Červeným kopcem v Brně

kam01m 

dvorní pohled

kam02m 

pohled z ul. Kamenná

vizualizace

 

Velkoobchodní sklad s administrativou na ul. Kšírova (ELKOV, a.s.)

jako aktuální reference na stránkách společnosti RAKO - Lassersberger

 http://www.rako.cz/lb-object/reference/administrativa-a-urady.html

rako2060

realizace 2006-2008